Skip to main content

Lover for Norges Kaninavlsforbund

Disse lover er vedtatt, med siste endringer, Forbundstinget, Tønsberg, 22. februar 2013

Nye vedtekter for Nkhf 2020 ligger her

 

§ 1. Norges Kaninavlsforbund

Norges Kaninavlsforbund (NKF) er en landssammenslutning av personer og
institusjoner, med interesse for kaninhold, oppdrett og avl.
NKF er bygget opp av medlemmer i lokale lag/foreninger, fylkeslag, grupper og
spesialklubber.
NKF er tilsluttet «Studieforbundet Natur og Miljø», «Europaforbundet» og andre samarbeidende organisasjoner, etter vedtak av Forbundsting/NKFs styre.
§ 2. Arbeidsmål
Målet er å fremme kaninavlens utvikling og utbredelse i landet, både for sportsog produksjonsavl. I avlsarbeidet skal det legges vekt på å bygge opp livskraftige og sunne kaniner.
§ 3. Arbeidsoppgaver – Målet søkes nådd ved:
1) Arbeide for et rasjonelt og lønnsomt kaninhold gjennom årlige arbeidsprogram, samordnet med de lokale og faglige organisasjonsledd i NKF.
2) Utgi medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl», og aktuelle brosjyrer/informasjonsmateriell, som ledd i økt bruk og utnyttelse av kaninholdets produkter,
samt medlemsverving over hele landet.
3) Gjennomføre møter, fagkurs, foredrag, demonstrasjoner om kaninhold, med
f.eks.: film/video og lignende.
4) Arrangere utstillinger, opplegg for stambokføring, avlssenter, omsetning av
rekvisita og materiell for avlsarbeidet, samt diverse arrangementer for/og i tilknytning til kaninholdet.
5) Samarbeide med landbruksorganer og statlig forskning, for å klarlegge og
løse spørsmål om avl, fôring, sykdommer og annet, som til enhver tid melder
seg lokalt og sentralt.
6) Gjennom NKFs hovedutvalg, delegere og koordinere de aktuelle arbeidsoppgaver, slik at det blir planmessig fremgang på følgende områder:
• Produksjonsavl og sportsavl
• Dommergjerning og Nordisk Kaninstandard
• Informasjon, opplæring og medlemsverving.
7) Stimulere, unge som eldre, for kaninhold gjennom spesielle tiltak gjennom
hele arbeidsåret på det lokale plan.
8) Være åpne for nye tiltak som kan tjene til vekst og fremgang for kaninholdet
i hele landet.
§ 4. Administrasjon
NKF ledes av Forbundstinget og Forbundsstyret, med sentrale og lokale organisasjonsledd. Det utarbeides ajourført organisasjonsskisse. NKFs daglige
sentrale administrasjon ledes av:
• Forbundskasserer/sekretær:
– økonomi/forretningsdrift/sekretariat.
• For medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl»:
– redaktør/redaksjon.
§ 5. Forbundstinget
NKFs høyeste myndighet er Forbundstinget, som ordinært avholdes en – 1 –
gang årlig. På Forbundstinget møter med stemmerett:
1) Forbundsstyrets valgte medlemmer (ikke stemmerett vedrørende godkjenning av NKFs regnskap).
2) Representanter for tilsluttede/godkjente lokale foreninger/ lag, fylkeslag,
spesialklubber og dommergruppen (se herunder § 11).
2A) Som representant for tilsluttet forening/lag, kan en – 1 – person møte for
hver påbegynt 50. medlem, men med maks. 3 representanter (medlemsantallet
regnes ut etter registrerte medlemmer pr 31. desember).
2B) For fylkeslag, spesialklubber og dommergruppen, kan en – 1 – person fra
hver møte som representant, i samsvar med gjeldende regler (se § 11).
2C) Ingen representant har mer enn en – 1 – stemme. Kontrollkomite, revisor,
kasserer, sekretær, redaktør, æresmedlemmer har kun møte- og talerett, dersom de da ikke møter som ordinære representanter.
3) Forbundstinget innkalles av NKFs styre med 3 måneders varsel.
Saker som skal behandles må være innsendt til NKFs styre 2 måneder før
Forbundstinget avholdes. Saksliste med utredninger/innstillinger utsendes 1
måned før Forbundstinget avholdes, til: Alle tilsluttede foreninger/lag, spesialklubber, komiteer, dommergruppen og æresmedlemmer.
§ 6. Forbundstingets gjøremål
1) Godkjenne/registrere alle påmeldte representanters fullmakter og antall
stemmeberettigede (se under §11).
2) Godkjenne den oppsatte dagsorden.
3) Velge møtedirigent, to sekretærer, to til å underskrive protokollen og godkjenne system for valg/tellekorps.
4) Behandle årsmelding/beretning.
5) Behandle revidert regnskap.
6) Behandle budsjett, for påfølgende år.
7) Årsmeldinger fra spesialklubber, dommergruppe legges fram til orientering.
8) Behandle innkomne forslag og saker.
9) Fastsette sted og tid for kommende Forbundsting og Landsutstillinger, eller
pålegge NKFs styre å treffe vedtak om dette.
10) Velge NKFs styre:
– fem – 5 – medlemmer + tre – 3 – varamedlemmer.
11) Velge en regnskapskyndig revisor med varamedlem.
12) Velge kontrollkomite: tre – 3 – medlemmer.
13) Velge valgkomite: tre – 3 – medlemmer.

 

§ 7. Valg – Fremgangsmåten ved Forbundstinget
Alle personvalg foregår skriftlig, dersom flere enn ett forslag (hvis ikke annet
kreves) og alle velges enkeltvis. Lønnet person innen eller av NKF, er ikke valgbar til styret.
Alle valg skjer ved absolutt flertall, men ved likt stemmetall: trekning.
Følgende valg skal gjennomføres:
1) Leder, som velges for ett år.
2) To styremedlemmer velges for to år, slik at to styremedlemmer hvert år er på valg.
3) Etter forslag på, blant de fire styremedlemmer, velges nestleder for ett år.
4) De tre varamedlemmer velges for ett år.
5) Revisor med varamedlem velges for ett år.
6) De tre i kontrollkomiteen velges for ett år.
7) Valgkomite velges for to år (men den ene eller to er hvert år på valg).
§ 8. Ekstraordinært Forbundsting – Dette skal innkalles av NKFs styre, når:
minst 1/3 av medlemmene forlanger det, og innkalles med minst 1 måneds varsel og kan bare behandle saker som er angitt i vedtak/krav i denne forbindelse.
§ 9. Forbundsstyret
Styret i NKF er høyeste myndighet, mellom Forbundstingene.
– Forbundsstyrets arbeidsoppgaver:
1) Fremme NKFs arbeidsmål på beste måte, gjennom årlig prioritert arbeidsprogram, koordinert med NKFs lokale og faglige organisasjonsledd.
2) Forvalte NKFs midler og avklare/tolke NKFs lover og regelverk.
3) Leder og ett av styremedlemmene, forplikter ved sin underskrift.
4) Føre de nødvendige bøker/registre, herunder medlemsfortegnelser og forhandlingsprotokoll, samt sørge for forsvarlig oppbevaring av disse. Det benyttes
aktuelle tekniske hjelpemidler for å dekke disse arbeidsoppgaver.
5) Ansette/avskjedige lønnet personell, samt påse at disse har aktuelle stillingsbeskrivelser og tilfredsstillende arbeidsforhold.
6) Føre tilsyn med NKFs Tidsskrift.
7) Godkjenne lover for NKFs foreninger/lag og klubber.
8) Oppta til behandling, samt ta avgjørelser, på de spørsmål som til enhver
tid måtte melde seg sentralt i arbeidet for kaninsaken, dersom ikke disse saker
uttrykkelig er henlagt til Forbundstinget.
9) Innkalle til det årlige Forbundsting. Forberede de saker som her skal legges
fram, samt sette vedtak ut i funksjon.
10) NKFs styre ledes av lederen (ved forfall, av nestleder).
Styremøter avholdes etter oppsatt møteplan. Gyldig beslutning kan bare avgjøres
når minst 3 medlemmer er til stede, og at disse er enige i beslutningen. NKFs
sekretær/kasserer innkalles til styremøtene (andre kan også spesielt innkalles).
11) Styret utnevner representanter til faglige lag, råd, komiteer og annet, samt
ledere til NKFs hovedutvalg.
§ 10. Kontingent til NKF
Kontingenten er fastsatt av Forbundstinget som verdifast, og følger dermed den
årlige indeksregulering. Forbundstinget kan om nødvendig fastsette ytterligere
økning. Kontingenten innbetales til NKFs kasserer, etter hvert som foreninger/
lag mottar regning, på grunnlag av innsendte medlemslister.
Foreninger/lag sender medlemslister til den adresse som NKF har underrettet
om. Medlemslister innsendes så snart som mulig for hvert nytt driftsår, men
senest innen 1. februar. Videre gjennom året innsendes nye lister etter hvert
som hver forening/lag får innmeldt nye medlemmer.
Nye medlemmer/ ikke registrerte de siste to år, som innmeldes i perioden fra
01.10 til 31.12, er også medlem i det etterfølgende år.
Foreninger/lag plikter å forholde seg i samsvar med gjeldende regler, bl.a. for
at medlemmer skal få tilsendt «Tidsskrift for Kaninavl», og ev. for å unngå
stopp av dette.
Lokal kontingent innbetales av hvert enkelt medlem til vedkommendes forening/lag. Det samme gjelder for eventuelt vedtatt kontingent til andre klubber
og grupper innen NKF. Direktemedlemmer betaler kontingent til NKFs kasserer.
Abonnement på Tidsskriftet: Beløp fastsettes for hvert år av NKFs styre.
§ 11. Foreninger/lag, fylkeslag, klubber, grupper og andre tilsluttet NKF
1) Lover for foreninger/lag/klubber som slutter seg til NKF, skal godkjennes av
NKFs styre, og med lovverk som alltid skal tilpasses gjeldende lover i NKF.
2) Stemmerett: Et medlem skal ha fylt 15 år for å oppnå stemmerett. Dette gjelder i alle ledd (foreninger/lag/klubber) innen hele organisasjonen.
3) For å oppnå stemmerett på Forbundstinget, er hver forening/lag, selv ansvarlig for at medlemslister er innsendt og kontingenter er innbetalt til NKF.
4) Spesialklubber, fylkeslag og andre, skal hvert år innbetale en avgift tilsvarende en seniorkontingent, for at ev. representanten også skal ha stemmerett på Forbundstinget.
5) Alle foreninger/lag, skal før hvert Forbundsting ha sendt til NKFs administrasjon: Godkjent årsmelding, regnskap, årlig arbeidsprogram, samt oversikt av
styret bestående av minst 5 medlemmer (for klubber: et styre på minst 3).
Innsendes ikke nevnte dokumenter, har en ikke stemmerrett på Forbundstinget.
Mangel av dokumentasjon kan videre føre til at en blir tatt under administrasjon
av NKF.
6) Opphører en av de foreninger/lag, klubber og grupper som er tilsluttet NKF,
skal dette omgående skriftlig underrettes NKFs administrasjon. Kassabeholdning, kassabok, premier og alle protokoller med oversikt eiendeler, sendes
NKFs administrasjon for oppbevaring. Øvrige eiendeler ut fra spesifikasjon
(f.eks. utstillingsbur) kan oppbevares på stedet, hvor NKFs styre oppnevner en
Lover for Norges Kaninavlsforbund
person med ansvar for dette. Stiftes en tilsvarende forening, med stort sett
samme område, kan eiendelene (etter søknad til NKF) tilfalle denne. Unntak er
kassabeholdning, dersom det er over 5 år siden siste avholdte årsmøte i den
opphørte forening. Ev. renteavkastning i oppbevaringsperioden tilfaller NKF.
Hvis det i en forening/lag, klubb og gruppe, oppstår en situasjon hvor det er
planer om å slå seg sammen med en annen forening, skal dette omgående
underrettes NKFs administrasjon. Den videre plan og forhandlinger i en slik
prosess skal gjøres sammen med NKFs styre, frem til den endelige fusjonsavtale foreligger

§ 12. Medlemsgrupper
– NKF har følgende grupper av medlemsinndeling:
1) Juniormedlem = til og med det kalenderår en fyller 17 år.
2) Seniormedlem = fra og med det kalenderår en fyller 18 år.
3) Familiemedlem = medlem med tilknytning til ovenstående 1 eller 2,
men «senior-familiemedlem» kan ikke tilknyttes et juniormedlem.
Alle medlemmer har samme rettigheter, men familiemedlemmer får ikke tilsendt NKFs medlemsblad «Tidsskrift for Kaninavl».
4) Støttemedlem = et allerede medlem har anledning å være støttemedlem i
andre foreninger/lag, men kan kun delta på utstillinger under sin hovedforening.
Kontingenten er den samme som gjelder for familiemedlemsskap.
5) Direktemedlem = får tilsendt «Tidsskrift for Kaninavl».
6) Familiegruppe = medlemmer med tilknytning til ovenstående 2. Alle medlemmer har samme rettigheter, men familiegruppemedlemmer får ikke tilsendt
NKFs medlemsblad «Tidsskrift for Kaninavl» (kontingent er 1 senior + 3 famm.)
§ 13. Æresmedlem i NKF
Æresmedlem kan den bli som gjennom mange år har tjent kaninsaken på en
måte som har vært/er til stor betydning for NKFs arbeid. Søknad om æresmedlemsskap sendes NKFs styre, som behandler og eventuelt innstiller søknaden
for Forbundstinget, hvor representantene avgjør saken, og det skal være minst
2/3 flertall for positivt vedtak.
Æresmedlem overrekkes diplom og medalje, får tilsendt Tidsskrift for Kaninavl,
blir fritatt for kontingent og kan møte på Forbundstinget (se også § 5).
§ 14. Dommergruppen – Organisasjon og arbeidsoppgaver:
De autoriserte dommerne skal være tilsluttet NKF. De danner dommergruppen
som et faglig og administrativt ledd i NKFs virksomhet og vedtekter godkjennes
av Forbundstinget. Gruppen ledes av et styre på tre medlemmer og velger i
tillegg ett varamedlem og revisor. Formann velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at en velges hvert år. I tillegg velges 2 representanter til Nordisk standardkomite. Gruppens medlemmer betaler den kontingent som blir bestemt på gruppens årsmøte. Gruppen sorterer drifts- og
regnskapsmessig under NKF. Årsmelding, prioritert arbeidsplan, revidert regnskap og budsjett godkjennes av gruppens årsmøte og sendes NKFs styre hvert
år. Økonomien for gruppen søkes styrket/balansert gjennom utstillingsavgift og
aktuelt tilskudd fra NKF.
Dommergruppens hovedoppgaver:
1) Administrere dommergruppen og å sikre en planmessing faglig ajourføring
og utvikling for den enkelte dommer og dommerelev.
2) Utstillerne og dommernes interesser må søkes dekket på en effektiv måte,
bl.a. gjennom innflytelse på Kaninstandard nasjonalt og internasjonalt, som et
ledd for å nå NKFs felles mål: Livskraftige kvalitetsdyr i de forskjellige raser.
3) Sikre en best mulig arbeidsordning for dommerne under utførelse av dommergjerningen.
4) Avgi aktuelle uttalelser, besvare spørsmål, utarbeide forslag og innstillinger
vedrørende saker som forelegges fra NKFs øvrige utvalg, eller som gruppen
selv tar initiativ til.
§ 15. Opptagelse av dommerelever
Søknad om å bli opptatt som elev sendes til dommergruppens styre, gjennom
den forening/lag vedkommende er medlem av, hvis mulig fylkeslaget, som gir
sin uttalelse til dommergruppen, som tar den endelige avgjørelse.
Søknaden skal inneholde opplysninger om hvor lenge vedkommende har vært
kaninoppdretter, hvilke raser det har vært arbeidet med, samt om utstillingsvirksomheten. Det forlanges en bred oppdrettererfaring på minst 5 år. For å
kunne søke opptagelse som elev, må det legges fram legeattest for god fargesans og søker må være fylt 18 år. Som elev må en være aktiv kaninoppdretter,
men i spesielle tilfeller kan det her gis dispensasjon. Søker, eller et medlem i
dommergruppens styre, kan anke eventuelle avgjørelser til NKFs styre.
§ 16. Dommerelevens læretid
Dommergruppen setter opp en opplæringsplan, i samarbeid med eleven, frem
til dommerprøve skal avlegges. Ordinær læretid settes til minimum to år. Enhver
dommer har ansvar for dekkende opplæring av dommerelever etter oppdrag fra
gruppen. Eleven innkalles for å delta i bedømmelser av flest mulig raser som utstilles. Eleven gis anledning til å foreta selvstendig bedømmelse av ca 10 dyr,
som tas ut ved den enkelte utstilling, uten at eleven kjenner dommerens bedømmelseskort på forhånd. Elevens bedømmelseskort, sammen med kopi av
vedkommende dommers bedømmelse, innsendes til dommergruppen like etter
utstillingen (overdommer eller utstillingskomite påser at dette følges).
Elever har rett til samme bespisning som dommerne. Dersom en elev uten
gyldig grunn unnlater å møte på flere enn to utstillinger som denne er utkalt til,
eller at medlemsskapet er utgått, opphører status som elev. Dommerelevene
har anledning til å delta i gruppens årsmøte og konferanser med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
§ 17. Dommerprøve /autorisasjon
Elev som ønsker å avlegge dommerprøve for autorisasjon, sender denne skriftlig søknad til dommergruppens styre, tre måneder før prøve ønskes avlagt.
Styret i dommergruppen treffer avgjørelse i saken. Vedkommende søker eller
et medlem i dommergruppens styre, kan anke avgjørelsen til NKFs styre.
Dommerprøver avlegges ved Landsutstilling for voksne dyr. Dommergruppen
kan gi dispensasjon, slik at prøven kan avlegges ved en større fylkesutstilling.
Dommergruppen har ansvaret for gjennomføring av prøven, som består av en
selvstendig bedømmelse av 20 dyr. Dyrene velges ut av dommergruppen på
utstillingen, og elev skal ikke på forhånd kjenne til bedømmelsen.
Dommergruppens styre tar stilling til de avgitte bedømmelsesresultat fra
eleven, sett i forhold til de autoriserte dommerne, og avgir begrunnet innstilling
til NKFs styre om autorisasjon, eller om ny prøve må avlegges etter forlenget
læretid. De aktuelle bedømmelseskort følger som vedlegg til innstillingen, som
skal avgis snarest etter gjennomført prøve. NKFs styre tar endelig avgjørelse
i saken snarest, og dersom prøven godkjennes, utstedes autorisasjonsbevis.
§ 18. Dommernes arbeid
Dommergruppen og utstillingsarrangør har som arbeidsoppgave å legge forholdene best mulig til rette for dommerens arbeid. Dommeren skal følge gjeldende
Kaninstandards bestemmelser ved bedømmelsen, og så langt det er reelt, avklare de bedømte kaniner og produkters kvalitet punktvis og samlet, sett i forhold til de ideelle mål som er satt. Dersom det er klarlagt at en dommer avviker
fra Kaninstandardens bestemmelser og mål, kan dommergruppen gi reprimande til vedkommende dommer. Gjentar forholdet seg, kan dommergruppen
forlange dommeren å avlegge ny dommerprøve. Dommeren har anledning til
å anke avgjørelsen inn til NKFs styre. Som dommer må en være aktiv kaninoppdretter, men dispensasjon kan gis for en tidsavgrenset periode etter skriftlig
søknad til dommergruppen.
§ 19. Dommerkonferanser
Dommergruppens styre arrangerer minst hvert annet år dommerkonferanse for
dommere og elever. Det skal foreligge godkjent forfall fra dommere og elever
ved fravær. Det settes opp budsjett for konferansen, som må godkjennes av
NKFs styre på forhånd, dersom det er nødvendig med tilskudd fra NKF.
Konferansen behandler alle aktuelle og faglige spørsmål som vedrører dommergjerningen, for på best mulig måte gi en solid og lik bedømmelse og veiledning overfor oppdretterne. Som ledd i dette arbeid, bedømmer dommere
og elever de dyr av forskjellige raser og varianter som Dommergruppas styre
bestemmer. Bedømmelsesresultatene gjennomgås kritisk etterpå, i tillit til at
samtlige vil gjøre en positiv og målrettet innsats i dommergjerningen.
§ 20. Bestilling / valg av dommere
Forening/lag som skal arrangere utstilling, tilskriver dommergruppen om sitt
dommerbehov til den oppsatte utstilling. Bestilling sendes helst 6 måneder før
arrangementet. Arrangør kan foreslå et ønske om aktuelle dommere. Dommergruppen innkaller dommere til utstillingen, om mulig 3 måneder før den skal avholdes. Ved større utstillinger kan arrangør, i tillegg til norske dommere, også
benytte seg av utenlandske dommere som bruker Nordisk Kaninstandard.
Ønske om dette tilskrives dommergruppen, som foretar bestillingen.
Overdommer: Arrangør har anledning til selv å velge hvem som skal fungere
som overdommer, ut fra de tildelte dommere, men denne skal være norsk.
Overdommer eller eventuelt stedfortreder må være til disposisjon for utstillingsarrangøren de dagene ustillingen pågår: Se forøvrig Nordisk Kaninstandards
regler vedr. overdommers arbeid.
Dommergruppen skal i samarbeid med NKFs foreninger/lag som er utstillingsarrangører, forsøke å fordele dommergjerningen på best mulig måte, slik at
alle dommere/ elever blir engasjert i arbeidsåret. Dette følgelig for å opprettholde en bred dommerkompetanse.
Dommergruppen kan gi dispensasjon til å benytte utenlandsk overdommer i
helt spesielle tilfeller.
§ 21. Opphør av dommerautorisasjon
Dersom en dommer etter innkallelse, uten gyldig grunn, unnlater å møte til
en utstilling i løpet av et kalenderår, kan autorisasjonen inndras. Dersom dommerens medlemskap i NKF ikke er betalt, kan autorisasjonen inndras. Likeledes kan en autorisasjon inndras dersom en dommer to ganger på rad ikke
møter frem og deltar på hele dommergruppens konferanse. Autorisasjon kan
fås tilbake ved at ny dommerprøve avlegges.
§ 22. Suspensjon eller eksklusjon av medlemmer i NKF
Den som handler mot NKFs lover og vedtak, eller på annen måte skader NKFs
virksomhet, kan av NKFs styre/Forbundsting suspenderes eller ekskluderes
fra tillitsverv eller annet, for et bestemt tidsrom. Vedkommende, eller et mindretall i NKFs styre, kan innanke en avgjørelse til Forbundstinget når denne har
en varighet på mer enn ett år. Berørte parter i en slik sak har anledning til
å gi skriftlig uttalelse om saken før vedtak treffes.
§ 23. Oppløsning av NKF, og midlenes anvendelse
En eventuell oppløsning av NKF kan bare besluttes av Forbundstinget, med
minst 3/4 flertall i to år på rad, etter at bekjentgjørelse av forslag om oppløsning
på forhånd er utstedt (se § 5). Det Forbundsting som eventuelt fatter vedtak
om oppløsning, fatter også vedtak om hvorledes NKFs midler og eiendeler skal
disponeres for kaninsakens fremme i Norge.
§ 24. Lovendringer
For endringer i NKFs lovverk, kreves minst 2/3 flertall, og kan kun gjøres på
et ordinært Forbundsting.